logo linkedin
logo facebook
logo youtube
logo international trade
logo international trade
Ga terug

Privacy verklaring

Vanzelfsprekend respecteren het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (Sociaal Fonds) en LOGOS, het opleidingsfonds, de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vind je hieronder terug.

Deze privacyverklaring legt uit wanneer en waarom het Sociaal Fonds / LOGOS je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). We vinden het belangrijk dat je je bewust bent van deze verklaring en van onze verwerkingen van persoonsgegevens. Daarom vragen we je om deze verklaring aandachtig te lezen.

Het Sociaal Fonds en LOGOS benadrukken dat zij te allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met

 • de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018;
 • de EU Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).Als je vragen hebt over onze privacyverklaring kan je contact opnemen met onze contactpersoon via privacy@internationaltrade.be.

Doel van de verwerking

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Als Sociaal Fonds/ LOGOS zetten we in op duurzame tewerkstelling van (toekomstige) werknemers in de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Om te genieten van al onze diensten zijn je persoonsgegevens noodzakelijk.

Voor het Sociaal Fonds kunnen je persoonsgegevens verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het innen van bijdragen welke nodig zijn voor zijn werking
 • het vaststellen van de aard, de omvang en de toekenningsvoorwaarden van de tegemoetkoming in de kosten voor syndicale vorming en in de financiering van studies en andere sociale doeleinden ten bate van de bedienden van de sector
 • het financieren van initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling of voor het behoud van de tewerkstelling van bedienden in de sector
 • het uitvoeren van de betaling van de voorziene tegemoetkomingen
 • het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van de sociale verplichtingen
 • het vervullen van de rol van inrichter van het aanvullend pensioen in de zin van de wet van 26 april 2003 met betrekking tot aanvullende pensioenen voorzien door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor LOGOS kunnen je persoonsgegevens verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van gratis opleidingen aan de bedienden van de sector (inclusief ontslagen werknemers in ontslagbegeleiding) en het correcte beheer van deelname
 • het correcte beheer en uitbetaling van subsidiedossiers
 • het financieren en verzorgen van opleidingstrajecten aan risicogroepen met het oog op duurzame tewerkstelling binnen de sector
 • correcte dienstverlening naar (onderwijs)partners
 • informeren van werkgevers in verband met de diensten
 • statistische en verplichte rapporteringsdoeleinden
 • archivering van de verzamelde en/of uitgewisselde gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Sociaal Fonds / LOGOS?

Voor deze verschillende doeleinden verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, afhankelijk van de specifieke relatie die wij met je hebben. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, taal, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer, postadres, etc
 • studie- en opleidingsgegevens: diplomaniveau, gevolgde opleidingen via het gratis aanbod van LOGOS, gevolgde opleidingen bij de Werkgever die ingediend werden als subsidiedossier, etc
 • contactgegevens: telefoonnummer (vast of gsm), e-mailadres, etc.
 • beroepsgegevens: statuut, functie(niveau), postadres bedrijf, indiensttreding, uitdiensttreding, uitbetalingen, etc.

Je gegevens worden vertrouwelijk door ons verwerkt. We implementeren een verscheidenheid aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op zo’n manier dat de verwerking voldoet aan de eisen van de Europese Unie.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk:

 • noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart het Sociaal Fonds / LOGOS je persoonsgegevens?

We zullen je persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor onze doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Informatie afkomstig van derde partijen

Wij kunnen ook informatie die op jou betrekking heeft, ontvangen van derde partijen (bv. informatie van de Kruispuntbank) die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij je inwinnen aan te vullen, te controleren en te actualiseren.

Doorgifte van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen met onze verwerkers worden gedeeld wanneer zij strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van het Sociaal Fonds/ LOGOS. Wij leggen onze verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Je persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen buiten de Europese Unie.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Welke rechten kan je uitoefenen i.v.m. de verwerking van je persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft rechten aan individuen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die het Sociaal Fonds / LOGOS over je bewaart. je kan dit kosteloos doen door een e-mail te sturen naar privacy@internationaltrade.be.

Als betrokkene kan je de volgende rechten uitoefenen:

 • recht op informatie: je kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van je hebben
 • recht op correctie, wissen, beperking: je hebt het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen of, onder bepaalde omstandigheden, te laten verwijderen uit onze bestanden
 • recht op bezwaar: als je niet op de hoogte wilt worden gehouden, heb je het recht om een verzoek door te mailen naar privacy@internationaltrade.be of kan je klikken op de afmeldingslink in de e-mails
 • recht op gegevensoverdracht: dit betekent dat je wil dat je gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie in een algemeen aanvaard formaat
 • recht om je toestemming op elk moment in te trekken
 • recht op het indienen van een klacht: mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@internationaltrade.be. Als je op enig moment meent dat het Sociaal Fonds/ LOGOS je privacy schendt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail: contact@apd-gba.be.

Updates

Wanneer we wijzigingen aan deze privacyverklaring aanbrengen, veranderen we de datum en het versienummer van de “laatste update”. Op onze website vind je steeds de laatste versie. Daarom raden we je aan om regelmatig onze privacyverklaring te lezen.

Nog vragen of bedenkingen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via privacy@internationaltrade.be indien je verdere vragen of bemerkingen hebt.